Новини Събития Турагенции

Министерство на регионалното развитие обяви поръчка за събития за 250 000 лв.

  30.11.2020 16:21  
Министерство на регионалното развитие обяви поръчка за събития за 250 000 лв.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви обществена поръчка за организиране на събития, свързани с провежданите политики от ведомството, показа справка на TravelNews в Агенцията за обществени поръчки. Кандидатстването е до 7 декември 2020 г., като подаващите оферти трябва да имат лиценз за туроператор и валидна застраховка „отговорност“. Бюджетът е 250 000 лв. без ДДС. Поръчката е за осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на различни събития и мероприятия за нуждите на МРРБ. Събитията, които ще се организират, съгласно изискванията, заложени в техническата документация, могат да бъдат в различен формат - конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни, събития на открито, уебинари или др., и могат да се провеждат на територията на цялата страна.

Логистиката и организационно-техническата подготовка включват осигуряване на транспорт, хотели и настаняване; наем на зали и техническо оборудване, озвучаване; регистрация на участниците; осигуряване на хранене и кафе-паузи, и др. сходни дейности, свързани с логистично обезпечаване на организираните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството събития.

Участниците трябва да притежават валидна регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в съответствие с чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма (ЗТ) и да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, или да са лица по чл. 62 от Закона за туризма, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или да притежават аналогично разрешение или членство в определена организация, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейност/и с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка. Под това трябва да се разбира: логистика и/или организационно-техническа подготовка и/или реализация на минимум едно събитие (конференция и/или обучение и/или семинар и/или обмяна на добри практики и/или информационни дни и/или уебинар и/или друго.

Участниците трябва да прилагат системи за управление на качеството съгласно международен стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, включващ осигуряване на логистика при провеждане на събития. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация.

Офертите ще бъдат оценявани по следните показатели: „Професионална компетентност на персонала“ – 50 точки, „Финансова оценка“ – 40 точки, Оценка на административния разход“ – 10 точки.

Мирослав Иванов