Анализи

Гърция увеличи приходите си от пътувания със 7 млрд. евро през 2022

   
Гърция увеличи приходите си от пътувания със 7 млрд. евро през 2022

Балансът на туристическите услуги през октомври 2022 г. показа излишък от 1,308 милиарда евро спрямо излишък от 1,132 милиарда евро през октомври 2021 г., посочи в прессъобщение централната банка на Гърция.

По-конкретно, приходите от пътувания през октомври 2022 г. са се увеличили с 16,7 процента до 1,510 милиарда евро спрямо 1, 294 милиарда евро през октомври 2021 г. Плащанията за пътувания също са се увеличили с 25,2 процента (октомври 2022 г.: 202,2 милиона евро, октомври 2021 г.: 161,5 милиона евро).

Увеличението на приходите от пътувания се дължи на 28,6 процента увеличение на входящите пътнически потоци, като средните разходи за пътуване са намалели с 9,8 процента. Нетните приходи от туристически услуги компенсират 32,1 процента от дефицита при стоките и допринасят 84,3 процента за общите нетни приходи от услуги.

През януари-октомври 2022 г. балансът на туристическите услуги показа излишък от 15, 436 милиарда евро спрямо излишък от 9, 161 милиарда евро през същия период на 2021 г. Приходите от пътувания са се увеличили със 7, 069 милиарда евро, или 70,4 процента, до 17, 114 милиарда евро, докато плащанията за пътувания също се увеличават със 794,7 милиона евро или 89,9 процента до 1, 678 милиарда евро. Увеличението на приходите от пътувания са дължи на 92,1 процента увеличение на входящите пътуващи, като средните разходи за пътуване са намалели с 11,8 процента. Нетните приходи от пътувания компенсират 47,9 процента от дефицита при стоките и допринасят 82,5 процента за общите нетни приходи от услуги.

Приходи от пътувания

През октомври 2022 г., както беше споменато по-рано, приходите от пътувания са се увеличили с 16,7 процента на годишна база. По-подробно, приходите от граждани на страните от ЕС27 са нараснали с 6,6 процента до 827,2 милиона евро, докато приходите от страни извън ЕС27 са се увеличили с 31,1 процента (октомври 2022 г.: 627,3 милиона евро, октомври 2021 г.: 478,4 милиона евро). Увеличението на приходите от ЕС27 се дължи на увеличения на приходите от граждани на еврозоната с 5,9 процента (октомври 2022 г.: 736,8 милиона евро, октомври 2021: 696,0 милиона евро) и на приходите от граждани на страни от ЕС27 извън еврозоната с 12,8 процента до 90,4 милиона евро.

По-конкретно, сред основните страни от еврозоната приходите от Германия са намалели със 7,9 процента до 369,8 милиона евро, докато приходите от Франция са се увеличили с 6,8 процента до 84,7 милиона евро. Що се отнася до страните извън ЕС27, приходите от Обединеното кралство са нараснали с 31,2 процента до 256,7 милиона евро, както и приходите от Съединените щати – с 44,6 процента до 133,7 милиона евро. Приходите от Русия са спаднали с 89,0 процента до 3,3 млн. евро.

През януари-октомври 2022 г. приходите от пътувания възлизат на общо 17,114 милиарда евро, което представлява увеличение със 70,4 процента спрямо същия период през 2021 г. Това развитие се дължи на увеличенията на приходите от граждани на ЕС27 с 49,0 процента до 9, 827 милиарда евро и на приходите от граждани извън ЕС27 със 110,5 процента до 6,928 милиарда евро. По-подробно, постъпленията от граждани на еврозоната са се увеличили с 46,0 процента до 7, 830 милиарда евро, докато приходите от граждани на страни от ЕС27 извън еврозоната са се увеличили с 61,9 процента до 1, 996 милиарда евро.

По-специално, приходите от Германия са се увеличили с 37,9 процента до 3, 118 милиарда евро, както и постъпленията от Франция с 29,1 процента до 1, 257 милиарда евро. Що се отнася до страните извън ЕС27, приходите от Обединеното кралство са се увеличили със 122,7 процента до 3, 128 милиарда евро, а постъпленията от Съединените щати също са се увеличили с 86,4 процента до 1, 057 милиарда евро. Постъпленията от Русия са намалели с 65 процента до 34,5 милиона евро.

Входящ туристически поток

Броят на входящите туристи през октомври 2022 г. се е увеличил с 28,6 процента на годишна база до 2,756 милиона. По-конкретно, пътническите потоци през летищата са се увеличили с 20 процента в сравнение с октомври 2021 г., докато пътническите потоци през граничните пътно-пропускателни пунктове са се увеличили със 139,4 процента. Това общо увеличение се дължи на по-високите пътнически потоци както от ЕС27 (с 11,0 процента), така и извън ЕС27 (с 64,3 процента). По-подробно, пътуващите от еврозоната са се увеличили с 2,5 процента до 1, 255 милиона, докато пътуващите от страни от ЕС27 извън еврозоната също са се увеличили с 60,2 процента до 340 700.

По-конкретно, броят на туристите от Германия е намалял със 7,2 процента до 621 100, докато броят на пътуващите от Франция се е увеличил с 22,4 процента до 165 400. Що се отнася до страните извън ЕС27, броят на пътуващите от Обединеното кралство се е увеличил с 67,4 процента до 518 300, докато пътуващите от Съединените щати също са се увеличили със 102,6 процента до 139 800. Броят на пътуващите от Русия е намалял с 87,9 процента до 3 300.

През януари-октомври 2022 г. броят на пристигналите туристи се е увеличил с 92,1 процента до 26, 443 милиона (януари-октомври 2021: 13, 763 милиона). По-конкретно, пътническите потоци през летищата са се увеличили с 84,7 процента, докато пътническите потоци през граничните контролно-пропускателни пунктове са се увеличили със 135,8 процента. През разглеждания период броят на туристите от ЕС27 се е увеличил с 68,9 процента на годишна база до 16, 337 милиона, а пътуващите извън ЕС27 са се увеличили със 147 процента до 10,105 милиона. Броят на пътуващите от еврозоната се е увеличил с 59,3 процента, както и пътуващите от ЕС27 страни извън еврозоната с 94,2 процента.

По-конкретно, пътуващите от Германия са се увеличили с 47,1 процента до 4,241 милиона, а тези от Франция с 49,9 процента до 1,711 милиона. Що се отнася до страните извън ЕС27, броят на пътуващите от Обединеното кралство се е увеличил със 194,4 процента до 4,371 милиона, както и тези от Съединените щати със 167,5 процента до 975 700. Броят на пътуващите от Русия е намалял с 63,3 процента до 34 600.