Новини Събития

Комисията за защита на потребителите извърши над 6300 инспекции в туризма

   
Комисията за защита на потребителите извърши над 6300 инспекции в туризма

Над 6300 инспекции за защита икономическите интереси на потребителите на туристически продукт са извършили служителите на Комисията за защита на потребителите (КЗП) през 2022 г. Съставените актове за установяване на административни нарушения през изминалата година са 434 броя. 

 Припомняме, че контролен орган по Закона за туризма е Комисия за защита на потребителите. Обектите, които подлежат на проверка, са хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища, вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала, къмпинги, както и стаи за гости и апартаменти за гости. 

 Хотелиерство на територията на Република България се извършва само в категоризирани или регистрирани по Закона за туризма туристически обекти. 

 Инспекторите на КЗП проверяват дали лицето предоставя туристически услуги в категоризиран или регистриран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. При извършено нарушение се налага принудителна административна мярка „временно затваряне на туристически обект” и санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. 

 Не подлежат на категоризиране по Закона за туризма ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон. 

Проверява се дали в близост до входа на туристическия обект е поставена информация за фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца, както и имената на управителя на обекта с телефон за контакт. Информацията трябва да бъде предоставена на български и на английски език. Санкцията в размер от 500 до 1000 лв. 

Проверява се дали в близост до входа на туристическия обект е поставена табелата, част от категорийната символика, която се издава от категоризиращия орган. При липсата й санкцията е в размер от 500 до 1000 лв. 

За категоризираните туристически обекти се установява дали издаденото удостоверение за категоризация, което е част от категорийната символика е поставено на видно място в проверявания обект. За туристическите обекти с издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране се установява дали същото е поставено на видно място в проверявания обект. Нарушенията се санкционират в размер от 1000 до 3000 лв. 

Инспекторите на КЗП проверяват дали лицето, извършващо хотелиерство, е обявило цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията. Установяват дали цените се обявяват така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение. 

Проверява се дали цените се обявяват задължително в левове, а при необходимост и в друга валута. Информацията се предоставя на български и на английски език. Санкциите, които се налагат при нередност, са в размер от 500 до 2000 лв. 

Установява се дали лицата, предоставящи туристически услуги в туристическите обекти, спазват изискванията да обявяват техните цени в еднакъв размер спрямо всички туристи, като не се допуска различно третиране на туристите или поставянето на част от тях в по-неблагоприятно положение, основанo на признаците от Закона за защита от дискриминация. 

Сред задълженията на инспекторите е да установяват дали лицата, извършващи хотелиерство, сключват договори само с регистрирани туроператори и туристически агенти, с ресторантьори, извършващи дейност в категоризирани туристически обекти и с лицензирани превозвачи. Налаганата санкция е в размер на 3000 лв. 

За туристическите обекти, за които има издадено удостоверение за утвърдена категория, се преминава към проверка дали лицето предоставя туристически услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория, съгласно наредбата към Закона за туризма. Санкцията е в размер от 1000 до 3000 лв., налага се принудителна административна мярка „понижаване категорията на туристическия обект”. 

 При извършване на проверка в туристическите обекти се следи за наличие на някое от основанията за прекратяване на категорията на местата за настаняване: 

-  при промяна на вида на туристическия обект; 

-  при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията; 

-  при повторно нарушение на изискванията за определената категория. 

Жалбите и сигналите, подавани в КЗП от потребители, съдържат най-често изложени обстоятелства по отношение на: 

-  изразено недоволство относно условията в места за настаняване; 

- заблуждаваща информация в интернет за вида и категорията на места за настаняване; 

- заблуждаваща информация в интернет относно местоположението, прилежащите заведения за хранене и развлечение, близост до пистите и ски съоръженията, наличие на сертифициран СПА център и друга информация, важна за потребителите при избора на мястото за настаняване сред други подобни. 

 Сред най-честите нелоялни търговски практики по смисъла на Закон за защита на потребителите експертите посочват предоставяне на невярна и следователно подвеждаща информация, чрез поставени рекламни надписи на фасадата на сградата, чрез рекламни материали, поставени на рецепцията /брошури, визитни картички и др./ и/или на интернет сайт относно: 

-  вида на туристическия обект, като търговецът представя обекта като „хотел”, а всъщност притежава удостоверение за категоризация за „семеен хотел” или „самостоятелни стаи“; 

- утвърдената категория на туристическия обект, като търговецът посочва, че е “три звезди”, а всъщност притежава удостоверение за категоризация за обект с определена категория “две звезди”; 

- капацитета на обекта, като търговецът посочва, че разполага с 40 места, а всъщност в удостоверението е определен капацитет 20 легла; 

- информация за СПА център към мястото за настаняване, а всъщност не е наличен сертифициран туристически обект.