Новини Хотели

Нови възможности за финансиране на туризма има по Програма Конкурентоспособност и иновации

   
Нови възможности за финансиране на туризма има по Програма Конкурентоспособност и иновации

Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 е съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. В рамките на ИГРП е предвидено обявяване на следните процедури, в които предприятия могат да кандидатстват с проекти, включително за дейности в сферата на туризма:

1. Разработване на иновации в предприятията

Основната цел на процедурата ще бъде предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

Допустими кандидати са микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство - самостоятелно или в партньорство.

Общият размер на БФП по процедурата е 127 млн. лева.

Индикативна дата за обявяване на процедурата - март 2023 г.

2. Внедряване на иновации в предприятията

Основната цел на процедурата ще бъде предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

Допустими кандидати са съществуващи МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство.

Общият размер на БФП по процедурата е  293.37 млн. лева.

Индикативна дата за обявяване на процедурата - април 2023 г.

Допустими по съответните процедури за иновации по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027г. ще са всички предприятия, които извършват дейност в петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 г. Сектор Туризъм е застъпен като приоритет в следните тематични области на ИСИС 2021-2027 г.: „Информатика и ИКТ“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии“.

 Анкета

Къде ще пътувате за Великден и майските празници?


Резултати