Анализи Новини

Министерството на туризма търси оценител на стратегията за сектора срещу 78 000 лв.

   
Министерството на туризма търси оценител на стратегията за сектора срещу 78 000 лв.
Министерството на туризма ще прави оценка на стратегията за сектора
  Мирослав Иванов

Министерството на туризма обяви обществена поръчка за извършване на междинна оценка на изпълнението към 31.12.2022 г. на актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (НСУРТРБ) 2014-2030, в т.ч. Плановете за действие към нея за периода 2017-2020 г. и за 2021 г., и изготвяне на Обобщен мониторингов доклад за периода до 31.12.2022 г. и на предложение за План за действие за периода до 2025 г.“. Това установи TravelNews от регистъра на търговете. Стойността на поръчката е за 65 000 лв. без ДДС или 78 000 лв. с ДДС.

Офертите ще бъдат оценявани на базата 60% техническо предложение и 40% цена. Изпълнителят трябва да разполага с трима експерти – ръководител екип, експерт за териториално развитие и планиране на туризма и експерт проучвания и анализи.

С разработването на междинна оценка и обобщен мониторингов доклад за изпълнението на стратегията за туризма се очаква да бъдат постигнати следните специфични цели:

1. Извършване на цялостен мониторинг на изпълнението на актуализираната НСУРТРБ за периода 2017 – 2022 г.;

2. Оценка на цялостното изпълнение, в т. ч. резултатите и общото въздействие за периода 2017-2022 г. от изпълнението на актуализираната НСУРТРБ, степента на постигане на поставените цели, подцели, мерки и дейности, очертаната тенденция на развитие към средата на периода на действие на стратегията;

3. Оценка на ефективността, ефикасността и икономичността на използваните ресурси, устойчивостта на резултатите от изпълнението за периода до 2022 г. на актуализираната НСУРТРБ и на Плановете за действие за развитие на туризма на територията на страната;

4. Оценка на актуалността на НСУРТРБ, съответствието и с факторите на средата и предпоставките за изпълнението ѝ към 31.12.2022 г.;

5. Представяне на изводи и препоръки в рамките на междинната оценка на актуализираната НСУРТРБ 2014-2030 г. относно:

•          необходимостта от промени по отношение на стратегията за развитие, които да се използват при актуализиране на НСУРТРБ за остатъка от периода до 2030 г.; 

•          предложение за План за действие към стратегията за периода до 2025 г.;

•          необходимите действия за подобряване на ефективността на административните структури във връзка с по-нататъшното изпълнение на актуализираната НСУРТРБ;

•          подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на актуализираната НСУРТРБ.

6. Подобряване организацията и координацията на компетентните органи за изпълнение на актуализираната НСУРТРБ;

7. Осигуряване на информация и публичност относно резултатите от междинната оценка за изпълнението на актуализираната НСУРТРБ 2014-2030 г.

Мирослав ИвановАнкета

Къде ще пътувате за Великден и майските празници?


Резултати