Новини Хотели

Министерството на туризма обработи 17.9 млн. за настанените украинци

   
Министерството на туризма обработи 17.9 млн. за настанените украинци

Министерството на туризма процедира към Министерство на финансите за съгласуване плащанията на хуманитарна помощ в общ размер на 17 988 378,65 лева с ДДС по Втората хуманитарна програма.

Плащанията са верифицирани след пълно преизчисление на дължимите суми за всички отчетни периоди по Програмата от 01.06.2022 г. до 31.03.2023 г., извършено въз основа на работата на сформираната Междуведомствена работна група от експерти от Министерството на туризма и от ведомствата, които предоставят информация за разселени лица от Украйна по служебен път – Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ при МВР, Държавна агенция за бежанците и Национална агенция по приходите.

Преизчисленията са осъществени след съпоставка за съответствие на данните за настанените в обектите за настаняване/подслон разселени лица от Украйна, предоставени от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и декларирани в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), с актуални и консолидирани данни, предоставени от ГД „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ при МВР, Държавна агенция за бежанците, Национална агенция по приходите, като са извършени съответни корекции и приспадания.

Плащанията ще бъдат извършени след вземане на решение от Министерския съвет за одобряване на помощта съгласно условията на Програмата.