Анализи Събития

Министерството на туризма ще актуализира платформата за 9-те туристически района

   
Министерството на туризма ще актуализира платформата за 9-те туристически района

Министерството на туризма обяви обществена поръчка за осигуряване на софтуерна и хардуерна обезпеченост на виртуалната туристическа платформа и актуализиране на виртуална туристическа платформа за 9-те туристически района. Това показва справка на TravelNews в електронния регистър на търговете. Поръчката е за 135 060 лв. без ДДС със срок за кандидатстване – 4 септември 2023 г. Средствата са по по проект „Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Основната цел на обществената поръчка, като част от целия проект, е да се осигури доставката на хардуер и софтуер (Операционна система) и актуализирането на виртуалната туристическа платформа за 9-те туристически района. В рамките на изпълнението на поръчката се предвижда:

Осигуряване на  актуална лицензирана операционна система Windows Server Standard или еквивалент, покриващ 16 ядра и с възможност за предоставяне на две виртуални машини, както и клиентски лиценз за достъп до сървъра. В изпълнение на позицията следва да се достави лицензирана операционна система – 1 бр. и софтуерни лицензи - Windows Server 2022 Client Access License (CAL)– 5 бр.

Осигуряване на хардуерна обезпеченост на виртуалната туристическа платформа за 9 –те ОУТР за развитие и актуализиране на съдържанието на порталния туристически сайт www.bulgariatravel.org, с оглед разширяване използването на съвременни ИКТ технологии и повишаване на възможностите за маркетиране на потенциала и продуктовата специализация на туристическите райони, както и на МСП чрез дейността на Организации за управление на туристическите райони (ОУТР). Тя включва доставка на сървър, съгласно заложените технически изисквания.

Актуализация на виртуална туристическа платформа за 9-те ОУТР, като част от националния туристически портал и провеждане на  9 броя онлайн обучения на служителите на ОУТР и МСП за работа с виртуалната туристическа платформа и 1 брой онлайн обучение на служителите на възложителя, занимаващи се с техническата поддръжка.

Актуализирането на  виртуалната туристическа платформа за 9 –те ОУТР ще представлява отделен раздел в Националния туристически портал www.bulgariatravel.org. Чрез развитие и актуализиране на съдържанието му и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ) ще се повишат възможностите за маркетиране на потенциала и продуктовата специализация на туристическите райони, както и на малките и средни предприятия чрез дейността на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР). По този начин ще бъдат подпомогнати вече създадените и функциониращи ОУТР с дейности, насочени към маркетинга на туристическите дестинации в най-широк смисъл, включително и на продуктите и услугите, които се предлагат от МСП в туристическия район.

Туристическият бранш отдавна е против разходването на средства за ОУТР, които въобще не заработиха. Според представителите на бизнеса ОУТР ще бъдат едни раздути бъдещи администрации и без никаква реална ефективност за туризма. Съгласно Закона за туризма, територията на страната е разделена на обособени територии - туристически райони, с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг. Всеки район се управлява от Организация за управление на туристическия район (ОУТР). Това са юридически лица, които се регистрират по реда на Закона за туризма. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. В ОУТР могат да членуват областни администрации, общини, туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, търговски дружества, научни организации, институти и училища в областта на туризма, сдружения на потребителите, и други организации, институции, чието седалище или място за извършване на дейността е на територията на туристическия район, национални, общински и регионални музеи, национални и природни паркове.

Министерството на туризма от няколко години се опитва да прокара промени в Закона за туризма, в частта за управление на туристическите райони. Ведомството настоява за бюджети на 9-те ОУТР и да бъдат уточнени предметите на дейност, учредяване и устройство на организациите. Концепцията за туристическото райониране беше приета преди 8 години, но никога незаработи. Министерството иска организациите да придобият административен капацитет, с оглед кандидатстването по различни програми. Промените ще дават възможност на районите да бъдат „самостоятелна единица“, да участват като бенефициент по различни програми, както и да имат финансиране, необходимо за осъществяване на дейностите му.

Предложените промени в Законопроекта целят ОУТР да придобие повече самостоятелност от една типична правителствена организация и да бъде самостоятелна организация, която да си партнира с Министерството на туризма. На обектите ще се даде възможност да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с целите им. В поправките е посочено още, че ОУТР-та може да имат клонове. Предоставя се възможност организацията освен лого и слоган, да има, и възможност да разработи интернет страница на туристическия район. Организацията ще може да оказва контрол за състоянието на маршрутите за пешеходен туризъм и за планинско колоездене на територията на съответния район.

Мирослав Иванов