Анализи Новини

Министерството на здравеопазването не приема за коректни данните за морската вода

   
Министерството на здравеопазването не приема за коректни данните за морската вода

Министерството на здравеопазването не приема за коректни данните от изследване по съвместна инициатива между група „Микробиологични рискове в околната среда, проект SUMMIT“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Асоциация „Активни потребители“. Здравното ведомство категорично отрича публично оповестените данни, с които се манипулира общественото мнение и чрез които се дискредитира работата на държавните институции и доверието в тях,  нарушавайки спокойствието на гражданите в разгара на туристическия сезон. Това се казва в становище на министерството, изпратено до медиите.

Държим да отбележим, че изследователите и авторите на проучването, чието призвание е да са в полза на потребителите, не са сигнализирали Регионалната здравна инспекция (РЗИ) Бургас, предоставяйки своевременно информацията, с която разполагат, за да бъдат предприети адекватни мерки, включващи информиране на обществеността и, в случай на необходимост, временна забрана за къпане. Нещо повече, информацията от страна на изследователите, е предоставена чрез публикация на сайта https://aktivnipotrebiteli.bg и разпространена от медиите на 17.08.2023 г., повече от две седмици след проведеното изследване. Освен това не са предоставени протоколи за реда и начина, по който е проведено пробонабирането. 

Съгласно действащото в страната законодателство, РЗИ извършва мониторинг на качеството на водите за къпане по показателите – Чревни ентерококи и Еscherichia coli.

В случай на краткотрайно замърсяване, следва да бъде организирано вземането на една допълнителна проба, за да се потвърди, че инцидентът е приключил. Тази проба не е част от базата данни за качеството на водите за къпане. Когато е необходимо да се замени игнорирана проба, се взема една допълнителна проба седем дни след края на краткотрайното замърсяване. В допълнение, бихме искали да подчертаем, че в периода 30 -31.07 в района на Южното Черноморие е имало обилни валежи, които оказват влияние върху показателите на водата за къпане. Ето защо, РЗИ Бургас периодично дава указания на гражданите, че не се препоръчва влизането в морската вода до два дни след силни дъждове. На всеки постъпил сигнал за лошо качество на водите за къпане, прилежащи към конкретен плаж, РЗИ-Бургас реагира бързо и организира своевременно пробонабиране и анализ на вода от посоченото в сигнала място за къпане, като при излизане на резултатите информира писмено заинтересованото лице и/или институция.

Това изискване ясно очертава компетентността относно мониторинга на водите за къпане и отново подчертава, че възникването на краткотрайно замърсяване, следва да е обект на специално проследяване и при необходимост, предприемане на мерки.

Изпитванията на РЗИ Бургас се извършват в микробиологичната лаборатория на Лабораторно изпитвателния комплекс (ЛИК) на инспекцията.  ЛИК е акредитиран по всички национални и европейски стандарти със Сертификат за акредитация № 254 ЛИ, валиден. Тези обстоятелство са видни от публичния Регистър на Българската служба по акредитация (БСА) на адрес: https://www.nab-bas.bg/registar/laboratoren-izpitvatelen-kompleks-pri-rzi-burgas-254-li-10804.html.  Следва да се посочи, че в публичния регистър на БСА не се откриват данни за премината процедура по акредитация на лабораторно изпитвателния комплекс при СУ „Св. Климент Охридски“, извършил микробиологичния анализ, визиран в проучването на Асоциация Активни потребители. Не на последно място пробонабирането се извършва от висококвалифицирани служители на РЗИ Бургас, преминали необходимото обучение. 

Във връзка с направени твърдения в публикацията, държим да направим следните уточнения: „Нашите резултати и тези на РЗИ – Бургас могат директно да бъдат сравнявани“. Направеното заключение от екипа учени еподвеждащо, тъй като методите на изпитване са различни. Методът на изпитване на ЛИК на РЗИ Бургас е в съответствие с изискванията на Наредба 5 и в обхвата на акредитацията. Резултати, които могат да бъдат сравнявани, са тези, взети по еднотипен начин, по едно и също време и място, а след това са едновременно изпитани в две отделни лаборатории по един и същ метод. „Установените при това изследване резултати за микробиологично качество на водите за къпане коренно се различават от съобщеното от РЗИ-Бургас за същите локации“.

Провежданият от РЗИ Бургас мониторинг на качеството на водите за къпане е публично достъпен. Регионалната здравна инспекция планира и обявява дати за пробонабиране още в началото на летния сезон. Графикът за вземане на проби за всяка зона за къпане на територията на Южното Черноморие е публикуван официално на интернет страницата на здравната инспекция.Видно от публикуваната информация на „Активни потребители“, пробите на РЗИ Бургас са взети в друг времеви интервал, различен от времето на вземане на пробите, обект на публикацията.

„Основен индикатор за замърсяване на водите за къпане е количеството на бактерията Escherichia coli“. Посоченото твърдение също е непълно и неточно. Изследователите цитират Наредба № 5. Тя обаче определя два индикатора – Чревни ентерококи и Еscherichia coli. Публикацията не съдържа информация за проведени анализи по показател Чревни ентерококи. „Лимита за морска вода е 500 клетки (наричани още cfu) за 100 мл“.

В публикацията се посочва, че Escherichia coli не трябва да се открива в 100 мл питейна вода. Такова нормативно изискване има. Това обаче не важи за водите за къпане. Многократно в изследването се говори за „лимит“, какъвто обаче по този показател не е определен нормативно в действащото европейско и национално законодателство за водите за къпане. В Приложение № 1 към Наредба № 5 са определени стойности, които се отнасят за класификацията на водите за къпане, при спазване на критериите,посочени в Приложение № 4 от същата наредба. Тоизисква оценката на качеството на водите за къпане да се извършва винаги на основата на база данни, получени най-малко от резултатите от 16 взети проби или от 12 проби, при наличие на специфични обстоятелства посочени в приложение № 2 от наредбата.

„Здравните власти трябва да помогнат за откриване и затваряне на каналите и тръбите за отпадъчни води“. Следва да бъде обърнато внимание, че това е извън правомощията и компетентността на регионалните здравни инспекции и подобни неверни твърдения уронват авторитета на институцията пред обществото, което считаме за напълно недопустимо. Видно от гореизложеното е, че изследователите, публикували информацията, не са запознати с правомощията на компетентните органи по управление на качеството на водите за къпане и прилаганите на национално ниво европейски изисквания в тази област.

Това става ясно и от апела към туристите да сигнализират районите здравни инспекции „когато видите изхвърляне на боклуци в морето, или намерите например тръба с изход във водата“, който е напълно подвеждащ. Органите на държавния здравен контрол нямат правомощия относно изхвърлянето на отпадъци и заустванетона отпадни води в Черно море и конкретно в определените зони за къпане. Съгласно изискванията на чл. 17 от Наредба № 5, мерките за предотвратяване, намаляване или премахване на причините за замърсяване на водите в зоните за къпане, се включват в програмите от мерки към плановете за управление на речните басейни, изготвени от съответната басейнова дирекция.

В заключение и във връзка с различни медийни публикации, бихме искали да ви информираме, че данните от ежедневните справки по Наредба 21 към момента сочат, че заболяемостта е в рамките на нормалната за сезона и няма ръст  в регистрираните случаи спрямо същия период на миналата година.  Нещо повече - за 2023 г. през месец август до момента регистрираните случаи на чревни инфекции са значително по-малко в сравнение със същия период на 2022 г. През периода 01.08 до 17.08.2023г. в областта са регистрирани общо 27 случая на чревни инфекции. За същия период през миналата година  регистрираните случаи на чревни инфекции в област Бургас са общо 44. През 2023г. до момента в област Бургас няма регистрирани епидемични и хранителни взривове от чревни инфекции.

Както нееднократно сме заявявали до момента, провеждането на открита и прозрачна дейност от страна на регионалните здравни инспекции, е била водещ принцип в нашата работа. Отправяме покана до изследователите да бъдат организирани съвместни действия по пробонабиране и провеждане на лабораторни анализи за установяване на обективните факти, допълват от Министерството на здравеопазването.