Събития

Проектозакон предвижда окончателна забрана за строителство на 100 метра зад плажовете по морето

   
Проектозакон предвижда окончателна забрана за строителство на 100 метра зад плажовете по морето

Предложение за промени в Закона за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) предвижда забрана за строителство в 100-метровата зона зад границите на морските плажове и преди всичко в непосредствена близост до тези от тях, предназначени за природосъобразен туризъм, съобщи "Дневник". Това е отразено в проект, публикуван в сайта на Народното събрание. Той е внесен от Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо Иванов и Делян Пеевски. Проектът предвижда и завишаване на санкциите при нерегламентирано поставяне на преместваеми обекти на територията на плажовете или прилежащата им акватория. Допълнителна защита трябва да получат и дюните.

В проекта на четиримата депутати е записано, че приетият на 1 януари 2008 г. ЗУЧК е предвидена забрана (но само по принцип)  за застрояване на земите в зона А, включваща крайбрежната плажна ивица и територията с широчина 100 метра по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове. В същото време обаче в текст от преходните и заключителни разпоредби на закона е посочено: "Тази забрана не се прилага за законно изградените и разрешени обекти, както и за одобряване на инвестиционни проекти по действащи подробни устройствени планове."

Казано с други думи, независимо от записаното в конституцията, че крайбрежната плажна ивица следва да е физически ненакърним обект на изключителна държавна собственост, законодателят, привидно защитавайки статута й, е легализирал едно конституционно нетърпимо правно положение. То е позволило в периода до 2008 г. терени, принадлежащи към плажната ивица, да бъдат отчуждавани в частна полза чрез замени, реституция по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, продажба и др. Като последица от това те са били застроявани или предвидени за застрояване чрез включването им в границите на територии, предвидени за тази цел, според общите устройствени планове на общините. След това застрояването лесно е било конкретизирано през подробни устройствени планове.

Необходимо е да се припомни, че според практиката на Конституционния съд свободната стопанска инициатива, на която се основава икономиката на България според основния закон и с която традиционно се оправдават частните интереси по отношение на морското крайбрежие, не е от категорията "абсолютни права". По тази причина това не може да е основание за накърняване на общи ценности признати от конституцията, и е допустимо да се ограничава с цел защита на обществения интерес", пише в проекта за изменение на Закона за устройството на черноморското крайбрежие.

Така с направеното предложение от Петков, Борисов, Иванов и Пеевски се предлага съответстваща на конституцията промяна в законодателството, която адекватно да защити крайбрежната плажна ивица непосредствено зад плажовете за природосъобразен туризъм Иракли, Бяла, Карадере и Корал.

Предложеният текст на Закон за изменение и допълнение на ЗУЧК предлага и завишаване на санкциите при неправомерно поставяне на преместваеми обекти или съоръжения на територията на морските плажове, както и такива на територията на плажове, които не са охранявани или са предвидени за природосъобразен туризъм.

Завишаването на санкциите трябва да има възпиращ ефект за евентуалните извършители на нарушенията, пише в проекта. "Стойността на преместваемите съоръжения, които се разполагат в превратно тълкувание на законодателството в последните години на крайбрежната плажна ивица, драстично надвишава досегашните стойности на предвидените санкции", пише в текста на предложението за промени.

Съоръженията масово се използват с търговска цел, което позволява нарушителите да заплащат с лекота санкцията и да продължат с нарушението, без да ги притесни размерът дори и на повторната санкция. Така според вносителите на проекта вредите, които се нанасят върху природната среда, са несравнимо по-високи дори и от сега предложените стойности на глобите. "Не са известни данни, в които държавата или общините да са разходвали бюджетни средства за възстановяване на подобна нарушена територия и тези средства да са събрани от този, който е причинил увреждането", пише в текста, на Петков, Борисов, Иванов и Пеевски.

Проектът съдържа текстове и по отношение на поставянето на преместваеми обекти и съоръжения и върху ползваната допълнителна търговска площ на територията на националните курорти Слънчев бряг и Златни пясъци. С промените се предлага разрешенията за поставяне на временни търговски обекти, да се издават от главните архитекти на общините, въз основа на схеми, одобрявани от министъра на регионалното развитие и благоустройство вместо от министъра на туризма, каквато е практиката в момента.

Предложеният текст на Закон за изменение и допълнение на ЗУЧК предлага и допълнителна защита на дюните, извън случаите, когато те се намират на територия извън обхвата на защитена територия, както и защита на плажовете от третирането им с тежка верижна и земекопна техника.