Транспорт

Обявиха нов конкурс за ръководство на летище Пловдив

   
Обявиха нов конкурс за ръководство на летище Пловдив

Министерството на транспорта и съобщенията обяви нов конкурс за възлагане на управлението на "Летище Пловдив" ЕАД. Процедурата е за избор на двама представители на държавата и един независим член в Съвета на директорите, предава "Фокус".

Припомняме, че миналата година беше обявена конкурсна процедура със силни ограничения към кандидатите, което беше обжалвано от някои от тях. Сега министерството съобщава, че участниците трябва да са с висше образование, степен "магистър", по широк спектър специалности, включително педагогика, философия, политология, математика и информатика, национална сигурност. Изисква се най-малко пет години опит на ръководна длъжност и се уточнява, че за ръководен опит се приема дори опит като ръководител или заместник-ръководител или ключова роля (експерт) в проект в областта на летищната инфраструктура.

В конкурса могат да участват български граждани, граждани на други държави – членки на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Конкурсът ще се проведе в две части: писмена и устна. 

В писмената част кандидатите представят концепция за развитие на предприятието с обем до 5 страници. Тя трябва да съдържа оценка на настоящото състояние на предприятието и конкретни и постижими цели, посока и инструменти за развитие на предприятието за период от 3 години. В концепцията си кандидатите представят и своя принос към управлението на предприятието. Концепцията на избрания кандидат става част от договора за възлагане на управлението. 

До устната част на конкурса се допускат кандидати, които са получили най-малко 20 точки. По време на интервюто ще се задават въпроси относно посоката и инструментите за развитие на предприятието, описани в концепцията на съответния кандидат. Резултатите от събеседването стават част от задълженията на избрания кандидат, уредени в договора за възлагане на управлението.

Документи за участие в конкурсната процедура се подават до 13 ноември включително в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията, гр. София с адрес: "Дякон Игнатий" № 9, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.