Новини Събития

Министерство на туризма е изразило своето становище относно Законопроекта за енергията от ВЕИ в морските пространства

   
Министерство на туризма е изразило своето становище относно Законопроекта за енергията от ВЕИ в морските пространства

Министерство на туризма изрази своето становище относно Законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, и го представи в Народното събрание на 30 януари 2024 г., въпреки че такова не е поискано официално от водещата комисия по енергетика. Същото е качено на интернет страницата на Народното събрание на 6 февруари2024 г.

Министерството на туризма подчертава, че от ключово значение за изпълнението на Стратегията за енергия от възобновяеми източници в морето е намирането на баланс между прогреса в сферата на енергетиката, запазване на природните дадености и съответно поминъка на местното население в черноморските региони. Европейският съюз е изключително стриктен в приложението на своето законодателство по отношение опазването на околната среда. В този смисъл и изпълнението на Стратегията за енергия от възобновяеми източници в морето трябва да протече при много стриктни условия, които да гарантират това равновесие.

Тук може да намерите пълния текст на становището на Министерство на туризма.