Анализи Новини

Над 180 000 туристи в зимните ни курорти: Най-предпочитаният е Банско

   
Над 180 000 туристи в зимните ни курорти: Най-предпочитаният е Банско

Малко над 5 на сто е отчетеният ръст на туристи в България за първите два месеца от началото на този зимен сезон спрямо същия период на миналия. Най-сериозен ръст се отчита при посещенията на туристите от Италия, гостите от Израел са с близо 70 на сто по-малко. Осем на сто повече са българските туристи през анализирания период. Най-посещавана сред ски курортите ни е община Банско с 86 772 регистрации. Това става известно от отговор на Министерството на туризма на запитване на БТА.

По текущи данни от Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) за периода 1 декември 2023 - 31 януари 2024 г. общият брой регистрации на туристи у нас е 937 527, като ръстът спрямо 1 декември 2022 - 31 януари 2023 г. е малко над 5 на сто, съобщиха от Министерството.

Водещите пазари

Водещи пазари през настоящия зимен сезон са: България с 683 477 регистрации; Гърция с 33 281 регистрации; Румъния с 30 619 регистрации; Турция с 31 955 регистрации; Република Северна Македония с 20 842 регистрации; Великобритания с 19 008 регистрации; Италия с 17 118 регистрации.

В сравнение с миналия зимен сезон, през периода 1 декември 2023 - 31 януари 2024 г. българските туристи са с 8 на сто повече, туристите от Република Северна Македония са с над 15 на сто повече, британските туристи са с 6 на сто повече, най-сериозен е ръстът на италианските туристи - повече от 30 на сто. Най-сложна е ситуацията на пазар Израел, като регистрациите на израелски туристи са 7191, което е спад с 69 на сто спрямо същия период на миналия зимен сезон.

Ски курортите

От 1 декември 2023 г. до 31 януари 2024 г. общият брой регистрации на туристи в общините с развит ски туризъм - Банско, Самоков, Смолян и Чепеларе, е 187 201. Най-посещавана сред ски курортите ни е община Банско с 86 772 регистрации. В община Самоков регистрираните туристи са 55 518, което е с 16,2 на сто повече от предходния зимен сезон, а в общините Смолян и Чепеларе - 44 911 регистрации и ръст 10,2 на сто.

Снимка: Инфографика: БТА

Намаляване на административната тежест за бранша

В отговор на друго запитване на БТА, свързано с проекта на План за намаляване на административната тежест, публикуван в началото на февруари за обсъждане в Портала за обществени консултации, от Министерството напомниха, че в Програмата за управление на настоящето правителство е предвидена Мярка 21.1.3, а именно: "Одобряване от Министерския съвет и внасяне в Народното събрание на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма с цел по-добро административно регулиране на услугите в сектор туризъм: намаляване на административната тежест за бизнеса и балансирано упражняване на справедлив и ефективен административен контрол".

Поради тази причина със заповед на министъра на туризма Зарица Динкова бе сформирана експертна работна група, която да изготви проект на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за туризма, в частта за категоризиране, регистрация и сертифициране на туристическите обекти.

Всички постъпили предложения касаят както оптимизиране и прецизиране на процедурите по категоризиране и сертифициране, така и сроковете по предоставяне на административните услуги. На този етап направените предложения се обсъждат в експертната работна група. След приключване работата на работната група проектът на ЗИД ще бъде публикуван за обществено обсъждане със заинтересованите страни, посочват от ведомството.

Съкращават се срокове за разглеждане на заявленията за категоризиране на хотели и прилежащи към тях ресторанти

В проекта на План за намаляване на административната тежест е посочено, че се предлага намаляване от 14 на седем дни на срока за разглеждане на заявленията за категоризиране на места за настаняване и прилежащи към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене. Вносителите на предложението се аргументират с това, че сегашният срок за разглеждане на заявления за категоризиране е необосновано дълъг. По тази причина се предлага в чл. 130, ал. 1 на Закона за туризма досегашният текст да стане изречение първо и думите "14-дневен срок" да се заменят със "7-дневен срок".

Друго предложение по Плана е с промени в Закона за туризма да се въведат изискванията към обема, продължителността и честотата на проверките на място. Това се налага, защото според вносителите на предложението в Закона не са въведени определени правила, свързани с извършването на проверки по документи и на място. Сред посочените услуги, за които това се отнася е категоризирането на туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове, както и услуги на Министерството - категоризиране на заведения за хранене и развлечения, на места за настаняване, на заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове и аналогични услуги на общинските администрации.

В Плана за намаляване на административна тежест се предлага регламентиране на мотивирания отказ за извършване на хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения. Според вносителите на това предложение сега не са регламентирани в закон всички условия за извършване на административното производство по категоризиране, заявено от лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице. По тази причина в чл. 129 на Закона за туризма се предлага създаването ал. 7: "(7) Съответният категоризиращ орган или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва категоризация, когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 113 или не е приложило към заявлението-декларация необходимите документи, съгласно изискванията на ал. 1 - 5 и/или не е отстранило непълнотите и/или нередовностите по реда на чл. 130, ал. 2".