Новини Събития

Зарица Динкова: България подкрепя изграждането на модерна европейска туристическа екосистема

   
Зарица Динкова: България подкрепя изграждането на модерна европейска туристическа екосистема

"България подкрепя целите, свързани с изграждането на модерна, устойчива и конкурентоспособна европейска туристическа екосистема, които са залегнали в Европейската програма за туризъм 2030 и „Пътят за преход в туризма“. Насърчаваме разработването на нови идеи и политики, които освен че интегрират иновативни решения в сектора, допринасят за постигането на цифров и зелен преход“, каза министър Зарица Динкова.

Тя взе участие в неформалната среща на министрите на туризма на ЕС в град Ла Юлп, Белгия, където бяха обсъдени напредъкът на държавите членки по изпълнението на залегналите цели в Европейската програма за туризъм 2030 и „Пътят за преход в туризма“, както и перспективите за туризма през следващия европейски мандат.

В съответствие с целите в областта на туризма на ниво ЕС, Министерството на туризма извърши междинна оценка на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. Актуализацията на нашата стратегия е включена като една от 14-те добри стратегии за устойчиво развитие в „Пътят на прехода за туризма: Преглед на напредъка до 2023 г.“

За да насърчи дигиталния преход, Министерството разработва и стратегически документ за дигитална трансформация на туризма, който трябва да бъде изготвен до май 2024 г.

Министър Зарица Динкова подчерта още, че туризмът следва да бъде по-добре представен от институционална гледна точка на европейски ниво. „Трябва да се работи за отделна бюджетна линия, по-голям брой разнообразни и специално разработени европейски програми и проекти, адресиращи специфични за сектора предизвикателства и възможности“, изтъкна министърът.

Туризмът има значителен принос за икономическото развитие на цяла Европа и може да помогне за постигането на целите на различни европейски, национални, регионални и местни политики, благодарение на своите междусекторни, икономически и социални измерения. Високият дял на микро, малки и средни предприятия, заети пряко или непряко с туризма, подчертават важността на сектора за съюза.

„Необходимо е да се засили устойчивостта на Европейско ниво и към отрицателните последствия на хибридните атаки, които влияят върху развитието на туризма, на база на солидарност и подкрепа между всички държави“, каза още министър Динкова.