Новини Събития

Община Варна дава 5000 лв. ако предложите ново лого и слоган

   
Община Варна дава 5000 лв. ако предложите ново лого и слоган

Община Варна обявява конкурс за Проект за концепция за графична визия на туристическо лого и слоган на Варна. Конкурсът е за създаване на визия, която да символизира туристическия потенциал на града и да се използва в различни комуникационни канали. Целта на конкурса е утвърждаване на бранд Варна и повишаване на разпознаваемостта на града на туристическия пазар.

В конкурса могат да участват всички пълнолетни български и чуждестранни физически и/или юридически лица, с изключение на лицата, участвали в изготвянето на конкурсната програма. Това са членовете на комисията за оценяване на проектите; лица, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на комисията.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

-      Заявление за участие в конкурса (по образец);

-      Кратко представяне на автора или екипа, който е разработил проекта;

-      Собственоръчно попълнена и подписана декларация (по образец), удостоверяваща съгласие с условията на конкурса, авторството на идейния проект и уверение, че проектът или части от него не са използвани преди това по други поводи, както и че не са участвали в изготвянето на конкурсната програма; не са свързани с членовете на комисията; не са лица, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на комисията.

Всеки участник може да подаде едно предложение за авторски и оригинален проект на лого и слоган в два варианта – български и английски. Може да използва предпочитаната от него техника, която да съдържа стилизирана информация за Варна, да асоциира текстово, графично и цветово туристическите дадености на дестинацията. Проектът трябва да е придружен и от кратко текстово описание – идея, послание в текстови формат и основни технически характеристики.

Оценяването и класирането на проектите се извършва от специално назначена комисия в срок до 15 календарни дни след крайния срок за подаване на конкурсни предложения. В тридневен срок от приключване работата на комисията, резултатите и проектите - финалисти ще бъдат публично обявени на сайта на Община Варна www.varna.bg.

Авторът на спечелилия първо място проект ще получи награда в размер на 5 000 лева. Класираните на второ и трето място, съответно 2 000 и 1 000 лв.

Проектите, заедно с посочените документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват предметът на конкурса и името на участника в деловодството на Община Варна или по поща на адрес: 9000, гр. Варна, бул. Осми Приморски полк № 43, Дирекция „Туризъм“ за конкурса „Проект за концепция за графична визия на туристическо лого и слоган на Варна“. Срокът е до 17:30 часа на 13.05.2024 г.