Новини Събития

Тотото спретна търг за 1 млн. лв. с пет покани за организиране на събития

  18.01.2021 14:51  
Тотото спретна търг за 1 млн. лв. с пет покани за организиране на събития

Държавно предприятие „Българският спортен тотализатор“ обяви обществена поръчка само с покани към 5 компании за организиране на събития, свързани с дейността му, която е на стойност до 999 900 лева без ДДС. Прави впечатление, че в списъка няма туроператори и специализирани агенции, които по закон са регистрирани да осъществяват подобна дейност, съобщиха за TravelNews от Асоциацията на туроператорите и туристическите агенти (АБТТА). Покани са отправени основно към пиар и медийни агенции. Това са „Маккан Ериксон София“ ООД, „Студио БЛЕНД“ ООД, „АПРА“ ООД, „Янев и Янев“ ООД и „Си дабъл ю ейджънси“ ООД. Договарянето е пряко по чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки. Оферти се подават до днес – 18 януари 2021 г.

От TravelNews изпратихме въпроси до Българския спортен тотализатор да обяснят по какви критерии са избрали точно тези фирми и защо няма поканени повече кандидати, включително агенции за организиране на събития, и туроператори. До днес няма отговор от тотото. Същите въпроси задават и от Българското конгресно бюро.

Предметът на поръчката включва организирането на събития с периодично повтарящ се характер, необходими в изпълнение на функциите и дейността на предприятието през 2021 година, които с оглед контрола и изпълнението им е целесъобразно да бъдат възложени съвкупно на един изпълнител. Компанията ще трябва да прави 7 групи събития, всяко състоящо се от 24 вида услуги/дейности, по заявка на възложителя. Срокът на възлагане е до 31.12.2021 г. или до изчерпване на финансовия ресурс, съгласно условията в проекта на договор.

Участник в настоящата процедура може да бъде само лице, поканено от възложителя, с настоящата покана. В процеса на преговори ще бъдат определени клаузите на договора. Посредством преговори с допуснатите лица, ще бъдат определени клаузите на договора за подобряване на предложените ценови параметри на предлаганите услуги за събитие, дейност и поддейност, включени в ценовото предложение. Поредността на договаряне се определя, посредством жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници /представляващите ги по закон лица или изрично писмено упълномощени техни представители/, пише в условията.

Комисията, назначена от възложителя, провежда преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника. Комисията не оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници, освен с негово изрично съгласие. Преговорите с всеки от участниците се провеждат по един и същ начин, включително като им се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.

Мирослав Иванов