Анализи Новини

Виненият туризъм е отрязан от държавна помощ

   
Виненият туризъм е отрязан от държавна помощ

Осем специфични секторни интервенции за подпомагане на лозаро-винарския сектор са заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за периода 2023-2027 година. Това са:

1. Преструктуриране и конверсия на лозя; 

2. Инвестиции в лозаро-винарския сектор; 

3. Събиране на реколтата на зелено; 

4. Застраховане на реколтата; 

5. Информиране в държавите членки; 

6. Насърчаване на винения туризъм; 

7. Популяризиране в държавите членки; 

8. Инвестиции в екологични съоръжения. 

Всички, с изключение на интервенцията „Насърчаване на винения туризъм“, са залегнали в наредбата, която предстои да се обнародва. Проектът е достъпен на сайта на Министерство на земеделието. Предложения по програмата ще се приемат до 4 септември 2023 г.

Интервенцията „Насърчаване на винения туризъм“ да не се прилага към настоящия момент е решение на работната група. В нея влизат представители на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по лозата и виното, Държавен фонд „Земеделие“, както и представители на сектора. Те са „отрязали“ важното перо за подпомагане със следния мотив: "Потенциални допустими кандидати по тази интервенция могат да бъдат само признати от министъра на земеделието и храните междубраншови организации в лозаро-винарския сектор, а към настоящия момент такива не съществуват". Това е посочил в мотивите към проекта на наредбата зам.-министъра на земеделието Александър Йоцев. В нея е предвидено периодите на приемите по интервенциите в лозаро-винарския сектор да бъдат нормативно определени, като в случай на остатък от бюджета същият да може да се прехвърли към друга интервенция или да бъде отворен втори прием само за авансови плащания.

Интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е насочена към производителите на винено грозде, които желаят да модернизират своите стопанства. Подпомагането по интервенцията е до 75% от допустимите разходи по дейностите. Периодът на прием е 16 октомври-15 ноември всяка година. По интервенцията се предоставя и паричното обезщетение за загуба на доход, когато се прилага дейност, свързана с изкореняване на плододаващи лозови насаждения, като то се изчислява въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две години преди изкореняването. В рамките на интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е предвидена дейност „закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“, като същата на този етап може да се изпълнява само от признати групи или организации на производители на винено грозде.

Интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ цели обновяване и модернизиране на предприятията за производство на вино, както и създаване на преработвателна дейност от производители на винено грозде, които са доказали стабилен и устойчив добив на грозде за период от 5 години преди кандидатстването. Периодът на прием по интервенцията е 15 януари-15 февруари на съответната година. Подпомагането за инвестиции ще бъде до 50%, до 25% или до 15% - в зависимост от размера на предприятието и неговия оборот. Допустими кандидати по интервенцията са еднолични търговци и юридически лица, включително признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на вино, вписани в лозарския регистър като винопроизводители.

Относно интервенция „Събиране на реколтата на зелено“ в проекта на наредба е предвидено същата да се прилага в случаите на установен дисбаланс на пазара в сектора през съответната година. Максималният размер на финансовата помощ по интервенцията е до 50 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на интервенцията.

Интервенция „Застраховане на реколтата“ предвижда възстановяване на разходите за застрахователни премии за рискове, свързани с неблагоприятни климатични условия, природни бедствия и нашествия от вредители, като размерът на подпомагането е до 80%, в зависимост от застрахователния риск. Периодът на прием е 15 май-15 юни на годишна база.

Интервенция „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“ са промоционални мерки, чиято цел е съответно информиране на потребителите относно безопасната консумация на вино, схемите за качество на съюза чрез участия във и/или организиране на различни винени мероприятия и събития на територията на Европейския съюз, както и популяризиране и реклама на вината със защитено географско указание (ЗГУ) и защитено наименование за произходи (ЗНП), сортовите вина без ЗГУ/ЗНП и биологично произведените вина на пазари извън Европейския съюз. Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и по двете интервенции е до 50% от стойността на допустимите разходи, като в допълнение може да се предоставя и държавна помощ до 30% от стойността на допустимите разходи. Приемът на заявления по двете промоционални мерки е в периода 1-15 декември.

Интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“ е изцяло нов инструмент за подпомагане в лозаро-винарския сектор. Нейната цел е намаляване на екологичния отпечатък от дейността на предприятията за производство на вино и повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез производството на енергия от възобновяеми източници. Допустимите за подпомагане дейности са насочени към закупуване на ново оборудване, свързано с използването и управлението на работата на възобновяемите източници на енергия на територията на предприятието. Допустими са също и дейности, свързани със строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за пречистване на отпадъчната вода и други отпадни продукти от производствения процес, инсталации за компостиране и преработка на други отпадни продукти и източници на възобновяема енергия. Максималният размер на подпомагането е до 50%, до 25% или до 15% в зависимост от размера на предприятието и неговия оборот.

До 15 октомври 2023 г. подпомагането в сектора се осъществява на основание Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., като по същество европейската политика за подпомагането в сектора се запазва и през новия програмен период (след 15 октомври 2023 г.).