Новини Хотели

Динамичните пазарни условия свиват приходите на София хотел Балкан

   
Динамичните пазарни условия свиват приходите на София хотел Балкан

Разширява се влиянието на конкуренцията в сегмента на петзвездните хотели в столицата. 

Към края на миналата година “София хотел Балкан” АД отчита приходи общо в размер на 14.47 млн. лв., които намаляват на годишна база. Дружеството е с основен предмет на дейност – хотелиерство, ресторантьорство, съпътстващи туристически дейности като бизнес услуги, продажба на валута, отдаване под наем на търговски и рекламни площи, провеждане на конгресни мероприятия и други видове допълнителни услуги свързани с международния и вътрешен туризъм.

През четвърто тримесечие на миналата година важни събития, които оказват влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството са различните пазарни условия, в които то работи.

Най-много са приходите от нощувки, следвани от тези от отдел „Хранене“ и от наеми. При паричните постъпления от основна дейност спрямо същия период на 2022 г. увеличение има при приходите от отдел „Хранене“, а намаление бележат приходите от нощувки и от наеми. Това се случва в условията на осезаемо по-нисък брой налични стаи за гости в хотела през 2023 г. след тяхната т.нар. „лека“ реновация. За същия период през 2022 г. хотелът е разполагал с 87 965 налични стаи за продажба, а през 2023 г. те са 57 738. Намалението им е над 34 процента или това са над 30 хил. стаи по-малко за продажба през миналата година. Нивото на приходите, обаче е запазено успешно в следствие на увеличение на цените на пазара на предлаганите услуги и затова отбелязаното свиване на паричните постъпления е само в размер на 7.85 процента.

Наемите намаляват поради причина изтекъл договор за наем в края на първата половина на 2022 г., който не е подновен, като нито нов наемател не е встъпил във владение на помещението и към момента, отбелязват от фирмата.

Финансовите приходи са намалели с 350 хил. лв. поради издължаването на всички главници по предоставените на “София хотел Балкан” заеми.

Общата сума на разходите към края на декември е в размер на 17.08 млн. лв. при  16.68 млн. лв. година по-рано. Като цяло разходите по икономически елементи намаляват, като пряко отражение на намаления капацитет стаи през миналата година спрямо 2022-а.

Увеличение бележат само разходите за възнаграждения и осигуровки. Сериозно увеличение се генерира във финансовите разходи резултат основно от повишените нива на плаващите лихвени проценти (EURIBOR) към договорите за заем с банки – 4.90 млн. лв. при 2.66 млн. лв. година по-рано.

Финансовият резултат на “София хотел Балкан” към края на декември се влошава. Дружеството е на загуба в размер на 2.61 млн. лв. в сравнение с печалба 7 хил. лв. за 2022 година, като пряк резултат от завишените лихвени нива.

Пазарната стратегия на “София хотел Балкан” е насочена към проактивна и гъвкава политика на продажби, което да гарантира запазване на съществуващите клиенти, като едновременно с това се търсят нови, отбелязват от дружеството. Разчита се и на гъвкавата ценова политика, която да позволи да се реагира оптимално адекватно на динамичните условия на пазара.

Рискове

Туристическият сектор, към който принадлежи дружеството, се съвзе от последиците от пандемията, но в същото време поради други промени в макроикономическата среда, ситуацията продължава да създава предизвикателства пред дейността му. Тук попадат съществени показатели като инфлацията, повишаването на лихвените проценти, както и геополитическите рискове. Всички те дефинират определена несигурността по отношение на бъдещото развитие и поставят предизвикателства пред “София хотел Балкан” и неговите операции, отбелязват от фирмата.

Друго негативно влияние върху приходите от дейността оказа и разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на петзвездните хотели. Фактор, оказващ влияние, е и бързото навлизане на нови четири- и петзвездни хотели, които привличат част от клиентите. С цел минимизиране на този риск от „София хотел Балкан“ разработват мерки за разширяване на пазарния дял и разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт.

Успоредно с това се проучват пазарни ниши и други дейности, които да помогнат за обновление на продукта и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Друг риск, пред който е изправено дружеството е лихвеният, тъй като дружеството има дългосрочни заеми, които са с плаващи лихвени проценти. Той пък зависи изцяло от движенията на финансовия пазар.