Новини Хотели

Приходите на София хотел Балкан бележат ръст от 20% на годишна база

   
Приходите на София хотел Балкан бележат ръст от 20% на годишна база

 

През първото тримесечие общо приходите от дейността на “София хотел Балкан” АД бележат увеличение от 506 хил. лв. до 2.95 млн. лв., което представлява ръст от 20% на годишна база. Водещата роля е на паричните постъпления от нощувки в размер на 2.01 млн. лв., отбелязват от дружеството в междинния счетоводен отчет. След това са приходите от дейност “Хранене” – общо 595 хил. лв., и от наеми – 183 хил. лева. 

Спрямо същия период на миналата година значителен подем бележат приходите от нощувки (+22.71%) и при “Храненето” (+22.68%). Паричните постъпления от наеми бележат увеличение от 2.81 на сто, а другите приходи са с 14.69% по-високи. 

“София хотел Балкан” е с основен предмет на дейност – хотелиерство, ресторантьорство, съпътстващи туристически дейности като бизнес услуги, продажба на валута, отдаване под наем на търговски и рекламни площи, провеждане на конгресни мероприятия и други видове допълнителни услуги свързани с международния и вътрешен туризъм.

Общата сума на разходите в края на март е в размер на 4.02 млн. лв., 

което е 526 хил. лв. повече или около 15% увеличение, кореспондиращо на повишението от 20% в общите приходи от дейността. Значителният ръст в приходите от отдел “Хранене” и от нощувки е съпътствано с увеличение и на свързаните с тях разходи. В сумата на разходите влизат разходи по икономически елементи – 2,750 хил. лв. (31.03.2023 – 2,462 хил. лв.) и финасови разходи в размер на 1,270 хил. лв. (31.03.2023 – 1,032 хил. лв.). 

Разходите по икономически елементи са с 288 хил. лв. повече до 2.75 млн. лв., а финансовите разходи са се увеличили с 238 хил. лв. и са в размер на 1.27 млн. лева. Промяната във финансовите разходи е резултат основно от 

увеличения размер на лихвените нива по получените от дружеството кредити. 

Така в края на първото тримесечие финансовият резултат на “София хотел Балкан” е загуба в размер на 1.07 млн. лв., която обаче намалява, тъй като преди година е била 1.03 млн. лева.

Между януари и март важни събития, които са оказвали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството са различните пазарни условия. От ръководството прогнозират през 2024 год. пазарната стратегия на фирмата да продължи да бъде адаптивна спрямо всички промени и да се пренасочва във връзка с пазарната ситуация. “София хотел Балкан” ще продължи да води проактивна и гъвкава политика на продажби, което да гарантира запазване на съществуващите клиенти, като едновременно с това се търсят нови, отбелязват мениджърите в отчета. Дружеството разчита на гъвкавата ценова политика, която да позволи да се реагира оптимално адекватно на динамичните условия на пазара.

Рискове

Туристическият сектор, към който принадлежи “София хотел Балкан” се съвзе от последиците от пандемията, но в същото време поради други промени в макроикономическата среда, ситуацията продължава да създава предизвикателства пред дейността му. Тук попадат съществени показатели като инфлацията, повишаването на лихвените проценти, както и геополитическите рискове, като всички посочени променливи на макроикономическата среда дефинират определена несигурността по отношение на бъдещото развитие и поставят предизвикателства пред фирмата и нейните операции.

От компанията се опитват да намаляват влиянието на инфлационните фактори в страната върху финансовите резултати на фирмата чрез коригиране на ценовата политика и регулиране на разходите, породени от тези процеси. 

Друго негативно влияние върху приходите от дейността оказа и 

разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на петзвездните хотели. 

Фактор, оказващ влияние, е и бързото навлизане на нови четири- и петзвездни хотели, които привличат част от клиентите. С цел минимизиране на този риск в “София хотел Балкан” работят за разширяване на пазарния дял и разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт. Успоредно с това се проучват пазарни ниши и други дейности, водещи до обновление на продукта и повишаване качеството на предлаганите услуги

Най-големите акционери са “Потамиро Лимитид” Лтд., Кипър с дял от 87.50% от капитала и “Кокари Лимитид”, Кипър с 11.85% от гласовете с право на глас. Няма членове на съвета на директорите, които към края на първото тримесечие да притежават акции на дружеството, което управляват. 

В момента акциите на “София хотел Балкан” се търгуват на “Българска фондова борса” по 45 лв. всяка една. А това оценява дружеството на 236 875 320 лв. пазарна капитализация.