Анализи Събития

Подготовката на България за ЕКСПО Осака 2025 започва със скандали и без прозрачност

   

Архитектите Виктория Малева и Драго Денков смятат, че подготвеният павилион на България не е индивидуален от тип А
  ИАНМСП

Световното изложение ЕКСПО 2025 ще се проведе от 13 април до 13 октомври 2025 г. в Осака, Япония. България ще участва с национален павилион, който се подготвя от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа. Организаторът е нов след редицата скандали, които възникнаха при българското участие в миналото световно изложение в Дубай преди две години, което се правеше тогава от Министерството на икономиката. И сега обаче конкурсите и процедурите се правят без прозрачност.

Първоначално през 2022 г. Министерският съвет излиза с решение България да участва в Световното ЕКСПО 2025 в Осака с павилион тип B, който е модулен/типов. Само месец след това се взема последващо решение на МС, в което се увеличава бюджетът на 6 697 200 лв., за да може да се направи павилион тип А, който по дефиниция на организаторите е по индивидуален дизайн на държавата участник. Натоварената с организирането на българското участие е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

„От тогава насам, тази институция не е организирала архитектурен конкурс и не е оповестила избран проект за български павилион, както направиха всички други над 40 държави, заявили участие с павилион тип А“, заявиха пред TravelNews младите архитекти Виктория Малева и Драгомир Денков, които следят процеса. Те са имали готовност да участват в процедурите със свои партньори от Европа и от Япония – компаниите ShiSE и Tobishima Corporation от Япония, и ETH, Швейцария.

Всички други държави направиха отворен конкурс, обявиха победител от него и в последствие избраха японски изпълнител от списък с одобрени фирми, който да реализира печелившия проект на местна почва, обясни Виктория Малева. „В същото време ИАНМСП прави процедура за избор направо за изпълнител от японска страна и тайничко си го възложи на когото си реши. Какво е възложила обаче е основният проблем?! Как прави процедура за изпълнител без проект?“, коментира тя. Всъщност прави процедура за наемане на павилион. Това означава, че е в нарушение на решението на МС за участие с павилион тип А и с увеличения бюджет, от агенцията си правят павилион тип B – нает за периода на събитието, посочи Драгомир Денков. Според него прозрачността е нулева.

В т.7 на свое Решение 279/05.05.2022 г. Министерският съвет създава междуведомствена работна група „със задача да бъде изготвен доклад до министъра на иновациите и растежа относно цялостния процес и организацията на участието на РБ в Световното изложение ЕКСПО 2025 г., в т.ч. и за необходимите финансови средства и допълнителни ресурси за обезпечаване дейностите, посочени в доклада“, а т. 8 от същото решение предвижда на основание на доклада на междуведомствената група, министърът на иновациите и растежа да внесе проект на решение за реализиране на процедурата. Предвид факта, че с „Inquiry for the rental, construction, maintenance, and dismantling of a ready-made pavilion of Bulgaria, EXPO 2025, OSAKA, Japan.”, процедурата за възлагане е обявена без да са изпълнени условията, посочени в Решение 279/05.05.2022г. на Министерски съвет, считаме че процедурата по възлагане е опорочена, каза Виктория Малева. Законово „Inquiry…..” за търсене на изпълнител трябва да се следва Решение на МС за реализиране на процедурата, а не да го предхожда. На основание дори само на горецитираната аргументация, двамата архитекти са предлагали отворената с „Inquiry for the rental, construction, maintenance, and dismantling of a ready-made pavilion of Bulgaria, EXPO 2025, OSAKA, Japan.” процедура да бъде прекратена и коригирана законосъобразно с правилните условия и нов срок.

Двамата архитекти пишат редица писма до директора на ИАНМСП Бойко Таков, до министрите на иновациите и растежа и до междуведомствената комисия, но никой не реагира. Те предлагат конкретни изменения, които следва да фигурират в процедурата за възлагане:

Решението на МС по т.1 предвижда „Република България да изгради павилион Тип А с площ до 600 кв. м при цена за проектиране, изграждане и демонтаж от 2 198 000 щатски долара“. В допълнение, официалните условия от страна на Организатора на ЕКСПО 2025, определят павилион Тип А като продукт на цялостен интериорен и екстериорен дизайн, за да даде възможност България да представи своята визия за бъдещето и да затвърди и надгради положителния си имидж пред японската общественост.“

Павилион Тип А по дефиниция се характеризира с „индивидуална форма и дизайн“. Следователно в документа за възлагане, сумата за изпълнение трябва да бъде 2 198 000 щатски долара а не 1 400 000 щатски долара. Това необосновано фрагментиране на бюджета води до липсата на заявления от страна на японски изпълнители по така обявената процедура чрез българското посолство в Япония на 25.11.2022.

В точка „Design and Building” на страница 1 и “Maximum and minimum coverage of the building/pavilion“ на страница 3 от документа за възлагане, да бъде премахнато условието за наличие и конкретна квадратура на втори етаж. Това неаргументирано допълнително условие с ограничаващ за концепцията характер, предполага и допълнителни разходи по достъп и безопасност, които ще доведат до утежняване на цялостния бюджет.

Евентуалното конструиране на втори етаж е възможност, чиято релевантност ще бъде обследвана в процеса на проектиране.  Предвид факта, че за разходни пера извън посочените в „Дейност 1“ на Финансовата обосновка (Приложение 2.1 към чл. 35, ал. 1, т.4, б.“а“) към Решение на Министерски съвет 573 от 01.08.2022год., са предвидени отделни средства, последващата процедура за възлагане не следва да включва дейности извън „проектиране, изграждане и демонтаж на Павилион тип А, разходи за интериорни дейности (вкл. за спомагателни дейности и за демонтиране на съоръжението след приключване на изложението“. (Дейност 1). Примерно: дейности като “presentation”, “content guidance” и т.п. не са предмет на Дейност 1, както и отговорността за „delivery of the show”. Вменяването на подобни неприсъщи ангажименти на бъдещия контрактор по Дейност 1, отблъсква интереса на евентуалните кандидати. От особено значение за намиране на качествен изпълнител на павилиона е ясното възлагане на ангажиментите на бъдещия контрактор, а не неопределени времево и по обхват задачи, каквито фигурират в Секция „Creative Concept”, а именно: “Later, the Contractor will provide the creative concept and conceptual design/project.”

Процедурата е необходимо да бъде придружена от пълен комплект приложения, каквито са: графични подложки, обуславящи територията на разработката; пълен комплект нормативни документи, на основанието на които е отворена процедурата; изискван формат на подаваните предложения; ясно формулирани финални срокове и т.п. Горецитираните илюстративни примери не представляват пълен анализ на необходимите промени, а само служат за обосновка на необходимостта от цялостна преработка на процедурата за възлагане. В интерес на прозрачността на процеса и с цел намиране на подходящ изпълнител, следва цялата документация по процедурата да бъде официално достъпна и публикувана на уебсайта на посочения в решението на МС отговорен основен възложител и координатор на българското участие – ИАНМСП.

От ИАНМСП и Министерството на иновациите и растежа коментираха пред TravelNews, че страната ни е успяла да наеме най-висок тип павилион А, без да се налага увеличение на отпуснатите от правителството средства през 2022 г. за по-ниския клас павилион В. Държавата наема индивидуален павилион от тип А, от изрично оторизирана от организаторите на Световното изложение компания с безспорен авторитет – DAIWA LEASЕ CO. LTD. За изграждане на павилион „България", е подписан договор с японската компания на 30 април 2024 г. от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Всички дейности във връзка с участието се изпълняват в срок, съгласно посочения от организаторите график, а за основен възложител и координатор на българското участие е определена ИАНМСП, допълват от двете ведомства.

Съставът на Междуведомствената работна група е с председател – зам.-министър на иновациите и растежа, заместник-председател - изпълнителният директор на ИАНМСП, членове - експерти от Министерството на иновациите и растежа, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на туризма, Министерството на културата, Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българската агенция за инвестиции, Държавната агенция „Национална сигурност", Японско-българската бизнес асоциация, Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България, и др.

ИАНМСП е изпратила покана до всички оторизирани японски фирми за извършване на услуги по време на ЕКСПО 2025 (общо 250 фирми, посочени от организаторите), като поканата включваше информация за технически параметри, изисквания и условия отнасящи се за наема на индивидуалния павилион, а именно:

•            Спазване на процедурите, регламентите и условията определени от Японската асоциация, организатор на ЕКСПО 2025, за наем на индивидуален павилион;

•            Спазване на процедурите, регламентите и законите на Община Осака за наем на недвижима собственост;

•            Предоставяне на индивидуален павилион за периода на ЕКСПО 2025, включващ съвкупност от дизайн, монтаж, техническо поддържане и демонтаж и рециклиране на павилиона.

Процедурата е преминала на няколко етапа, като след отправянето на горепосочените покани са получени 6 оферти за наем на индивидуален павилион. Допълнително, Междуведомствената група е изпратила конкретни въпроси към японските компании, касаещи архитектурно-техническата част, зададени от представители на Камарата на архитектите и Съюза на архитектите. С единодушие членовете на Междуведомствената работна група гласуваха и избраха най-доброто предложение, отговарящо едновременно, както на архитектурно-техническите критерии, така и на финансовите параметри, казаха от ИАНМСП. След като беше проведена процедура за съгласване между всички министерствта, Министерският съвет прие Решение, с което определи фирмата наемодател на българския павильон да бъде DAIWA LEASE CO. LTD, една от най-големите компании в Япония и оторизирана от японските организатори. Именно тя е избрана да изготви външния дизайн и да изготви проекта по индивидуален дизайн. Освен външния дизайн, тя ще предостави под наем павилиона, ще го поддържа и демонтира след края на ЕКСПО 2025, посочиха от ИАНМСП.

Избраният павилион е с индивидуален дизайн, с който ще разполага единствено и само България, и който е различен от предлаганите павилиони тип „В“, като при избора е взето предвид становището на експерти от Камарата на архитектите и Съюза на архитектите. Индивидуалният дизайн на българския павилион в Осака съчетава възможностите с желанията на България, свързва българската с японската култура, а възможността по договора с наемодателя за пълно рециклиране на павилиона, след края на изложението, допълнително подсилва посланията на организаторите и японското общество за опазване на природата, климата и здравето. Не на последно място, още веднъж бихме направили уточнение, че въпреки промяната на павилиона от тип „Б“ на тип „А“ няма промяна в размера на средства, т.е. промяната на типа павилион не е оскъпило цялостната процедура, казаха от ИАНМСП.

От институциите посочиха, че организацията върви по график. Следващата стъпка е стартиране на процедура по покана до българските фирми за идейни предложения за концепция за вътрешен дизайн на павилиона.

Мирослав Иванов