Новини Хотели

Краткосрочното настаняване под наем в ЕС вече ще бъде много по-регулиран процес

   
Краткосрочното настаняване под наем в ЕС вече ще бъде много по-регулиран процес

В Регламента на Европейския парламент
и на Съвета относно събирането и
споделянето на данни във връзка с
услугите за краткосрочно настаняване
под наем и за изменение на Регламент
(ЕС) 2018/1724 се предлага хармонизиран
подход към процедурите за регистрация
на лицата (домакините), предоставящи
услуги по краткосрочно настаняване под
наем; вменява се задължение за
публичните органи да поддържат
подходящо разработени процедури за
регистрация; задължават се онлайн
платформите, които предлагат
краткосрочно настаняване под наем да
споделят с  публичните органи в
държавите членки конкретни данни за
дейността на обектите; предвиждат се
специални инструменти и процедури,
които гарантират, че споделянето на
данни е безопасно, съобразено с Общия
регламент относно защитата на данните
и икономически ефективно за всички
участващи страни.

Процедурите за регистрация,
които държавите следва да прилагат за
местата за краткосрочно настаняване ще
бъдат онлайн и ще позволяват
автоматично и незабавно издаване на
регистрационен номер.
Регистрационните номера задължително
се показват от онлайн платформите. Те
ще трябва да извършват проверки на
случаен принцип дали домакините
регистрират и показват валидни номера.
Публичните органи ще могат да отнемат
временно регистрационните номера и да
искат от платформите да премахват
обявите на домакините, които са в
нарушение.

Регламентът рационализира
споделянето на данни между онлайн
платформите и отговорните държавни
институции, като онлайн платформите ще
трябва да  им предоставят данни за броя
на нощувките и броя на гостите веднъж
месечно, по автоматизиран начин. За
малките платформи и микроплатформите
се предвиждат възможности за отчитане
на информация на всеки три месеца. За
получаването и обработването на тези
данни  се създават „Единни цифрови
входящи точки“.

 Повторното използване на
данните в обобщен вид ще бъде за
статистически справки за туризма,
изготвяни от Евростат, както и за
бъдещото европейско пространство за
данни за туризма. С тази информация ще
се подпомогне развитието на иновативни
услуги, свързани с туризма.